XXII. TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK) SEMPOZYUMU 2023

"Afetler ve Afet Yönetiminde Jeodezinin Katkıları"

29 KASIM - 01 ARALIK

 “XXII. TUJK Sempozyumu 2023”de, TUJK bünyesinde faaliyet gösteren çalışma gruplarının alanlarını içeren “Referans Koordinat Sistemleri”, “Gravite Alanı”, “Jeodinamik” ve “Konum Belirleme ve Uygulamalar” için dört ayrı oturumun yanı sıra, ülkemizde ve dünyada etkili olan afetler ve jeodezinin afet çalışmalarındaki konumuna vurgu yapmak üzere Sempozyumun teması olarak belirlenen “Afetler ve Afet Yönetiminde Jeodezinin Katkıları” başlıklı bir panel ve bir oturum gerçekleştirilecektir.

 

XXII. TUJK Sempozyumu 2023, oturum başlıkları ve detaylandırılmış alt başlıklar aşağıda listelenmiştir. Alt başlıklarla sınırlı olmamak üzere jeodezi biliminin ilgi alanına giren disiplin içi ve/veya disiplinler arası güncel tüm çalışmalar sözlü veya poster bildiri olarak sunulmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

 

 

PANEL: Afetler ve Afet Yönetimine Jeodezinin Katkısı

 

OTURUM 1-2: Afetler ve Afet Yönetimine Jeodezinin Katkısı

 

OTURUM 3: Gravite Alanı

- Kara, deniz, hava ve uydu gravimetrisi,

- Global, bölgesel ve lokal gravite alanı modellemesi,

- Gravite alanının zamana bağlı değişimi,

- Zaman değişkenli global gravite alanı modelleri ve yer/atmosfer bilimlerindeki uygulamaları,

- Jeoid belirleme,

- Deniz seviyesi değişimleri,

- Deniz yüzeyi topoğrafyası,

- Düşey datum,

- Uydu yörüngesi belirleme,

- Uydu radar altimetrisi ve uygulamaları,

- Hidrojeodezi.

 

OTURUM 4: Referans Koordinat Sistemleri

- Uluslararası, bölgesel ve ulusal yersel koordinat referans sistemi/çerçevesi,

- Uluslararası göksel referans sistemi/çerçevesi,

- Uluslararası, bölgesel ve ulusal düşey koordinat referans sistemi/çerçevesi,

- Jeodezik referans koordinat sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi,

- Gelişmiş yersel ve uydu/uzay ölçme teknikleri,

- Uydu/uzay jeodezisine dayalı gözlem istasyon ağları,

- Uydu/uzay jeodezisi ve referans koordinat sistemleri ile ilişkili uluslararası servislerle iş birliği.

 

OTURUM 5: Jeodinamik

- Yerin dönmesi,

- Gel-git,

- Tektonik ve Yer kabuğu deformasyonu

- Sıvı katmanlarının Yerküreye etkisi,

- Gezegenlerin dinamiği,

- InSAR, LIDAR vb. yeni teknolojilerin tektonik ve Yer kabuğu deformasyonlarının belirlenmesi çalışmalarında kullanılması.

 

OTURUM 6: Konum Belirleme ve Uygulamalar

- Yersel ve uydu bazlı konum belirleme sistemleri,

- Açık ve kapalı alan konumlama,

- Navigasyon,

- Çoklu sensör entegrasyonları,

- İnterferometrik laser ve radar uygulamaları (SAR, vb),

- Üç boyutlu jeodezik ağlarda, deformasyonların izlenmesi konusunu da içerecek şekilde, konum belirleme uygulamaları,

- Jeodezinin mühendislik çalışmalarına uygulanması,

- Uydu/uzay jeodezisi yöntemlerini kullanarak atmosferik araştırmalar,

- Kutuplarda mekânsal veri ve jeodezik uygulamalar,

- Jeodezik veri ve ürünlerin coğrafi bilgi sistemleri ile entegrasyonu,

- Coğrafi bilgi sistemlerinin jeodezik altyapılarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar.